Header_1920x200.jpg

Disclaimer

Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten, foto's en figuren, merken en andere werken die beschermd zijn door rechten van intellectuele eigendom, zoals auteursrechten of merkrechten. Deze eigendomsrechten berusten bij het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam of een van haar licentiegevers. Ieder ander gebruik dan voor zover uitdrukkelijk toegelaten op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving is niet toegestaan. Het AMC behoudt al haar rechten voor.

Aan de inhoud van deze site is de uiterste zorg besteed. Voor medisch specialisten en andere professionele zorgverleners wil het AMC informatie verschaffen over zeldzame ziektes. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld ter informatie en kan op geen enkele wijze het eigen inzicht en beleid van de behandelend arts vervangen.

Het AMC heeft de informatie op deze site met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kan informatie soms niet volledig zijn, achterhaald worden door de wetenschap, vatbaar zijn voor meerdere uitleg of zelfs onjuistheden bevatten. Het AMC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, de toegang tot of de onmogelijkheid gebruik te maken van de informatie, noch zal het AMC aansprakelijk zijn voor eventuele onvolledige of onjuiste informatie.

Niet alle sites gelinkt aan deze site zijn door het AMC gecontroleerd en het AMC wijst dan ook iedere verantwoordelijkheid af voor de inhoud van zulke websites en sluit iedere aansprakelijkheid voor eventueel daaruit ontstane schade uit. Gebruik maken van een link gebeurt geheel op eigen risico. Het AMC behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging veranderingen aan te brengen op deze website.

Deze website met internetadres www.zz-academie.nl en alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op inwoners van Nederland en niet daarbuiten.  

De realisatie van deze website is tot stand gekomen door een unrestricted educational grant van Shire International Licensing B.V. (www.shirenederland.nl) en Genzyme Nederland bv.

MEDonline International is verantwoordelijk voor de technische realisatie van deze website.

Sphinx, The Amsterdam Lysosome Center, een samenwerkingsverband binnen het AMC van de afdelingen Kindergeneeskunde, Inwendige geneeskunde, Radiologie en het Laboratorium Genetisch Metabole Ziekten, (www.amc.nl/sphinx) is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.